PROJECT VANGNET

Vangnet richt zich op kwetsbare groepen in de samenleving die door de wijzigingen in wet- en regelgeving niet (meer) in aanmerking komen voor een indicatie voor Ondersteunende Begeleiding, en fungeert – zoals de naam al suggereert – als vangnet voor deze groep.

Vangnet heeft als doel het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers die kampen met psychosociale problematiek en (nog) niet in aanmerking komen voor een indicatie. Met deze dienst wordt getracht deze doelgroep in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Wij houden in onze dienstverlening bovendien rekening met de cultuur en levensbeschouwing van cliënten. De dienstverlening is zodanig georganiseerd dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandigheid en regie behouden over het eigen leven.

De diensten die binnen het project Vangnet aangeboden worden, zijn:

Individuele begeleiding: hier gaat het om begeleiding en ondersteuning van cliënten die behoefte hebben aan intensieve begeleiding, omdat hun problematiek vaak complex is. Deze begeleiding is in principe van korte duur en duurt hooguit 26 weken. In de praktijk blijkt echter dat mensen met multi-problematiek voor een langere periode behoefte hebben aan begeleiding.

Overbruggingszorg: hierbij gaat het om ondersteuning en begeleiding van cliënten die in afwachting zijn van de beslissing van Gemeente Rotterdam op hun indicatie-aanvraag en duur van 12 weken.

Groepsgewijze begeleiding: bij deze vorm van begeleiding worden cliënten activiteiten aangeboden die gericht zijn op het doorbreken van de eenzaamheid en het isolement van cliënten. De groepsactiviteiten bieden de cliënten de mogelijkheid om hun netwerk en kennis te vergroten. Dit ten behoeve van het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Spreekuur: hierbij kunnen mensen op laagdrempelige wijze ondersteuning krijgen bij vragen. Men kan zich hiervoor melden aan de voordeur van MOB aan de Graaf Florisstraat 45 in Rotterdam. Hier wordt ook bepaald wat de hulpvraag is en welke ondersteuning het beste aansluit bij de behoeften van mensen. Dit houdt in dat er wordt gekeken of de client kan worden doorverwezen binnen MOB of andere instellingen.

Bezoek ons op Graaf Florisstraat 45 in Rotterdam voor meer informatie en/of aanmelding of neem contact op via 010-476 08 18 en info@mob.nu.

project-vangnet