VEELGESTELDE VRAGEN

Wie vraagt de indicatie aan?

De wijkverpleegkundige kan voor u een indicatie afgeven voor zorg binnen het kader van de Zorgverzekeringswet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). MOB kan u begeleiden bij uw aanvraag. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van MOB, telefoon 010-476 08 18 of mailen naar info@mob.nu. Onze zorgadviseurs helpen u graag.

Wat doet de wijkverpleegkundige met uw aanvraag?

De wijkverpleegkundige zal naast de indicatie ook aanwijzingen geven over wie de geïndiceerde zorg het beste kan leveren. De verpleegkundige bepaalt dus eerst wat de zorgbehoefte is, om vervolgens te helpen bij het toewijzen van een zorgverlener.

Voor zorg binnen het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) indiceert de wijkverpleegkundige aan de hand van een zogeheten normenkader van de beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN en/of het classificatiestelsel NANDA. Dit houdt in dat aan de hand van zes normen en/of een diagnosetabel een indicatie wordt afgegeven voor de te leveren zorg en de tijd die daarvoor benodigd is. De zorgverlening kan vervolgens worden gestart zodra de zorgverleners en de coördinator(en) zijn toegewezen en een aantal verplicht gestelde documenten zijn getekend.

Voor zorg binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) maakt de wijkverpleegkundige een analyse van de ervaren problematiek om vervolgens een aanvraag te doen bij de gemeente. Na de aanvraag wordt een huisbezoek afgelegd met de Wmo-consulent van de gemeente. Aan de hand van het huisbezoek wordt een beschikking afgegeven door de gemeente en wordt een ondersteuningsplan verstrekt. Nadat de zorgverleners en coördinator(en) zijn toegewezen, worden een aantal documenten ondertekend en kan worden gestart met de zorgverlening.

Wat is de Zvw?

Wie verpleging of verzorging thuis nodig heeft, ontvangt deze sinds 2015 via de Zvw (of Zorgverzekeringswet). Wie begin 2015 al cliënt was bij een zorginstelling, is sprake van een overgangsregeling vanuit de AWBZ. Voorwaarde voor zorg vanuit de Zvw is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben of dat de kans groot is dat ze deze zorg in de toekomst nodig zullen hebben. Het gaat hier grotendeels om kwetsbare ouderen.

Wat is de Wmo?

Gemeenten hebben de plicht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 in het leven geroepen. Aanspraak op de Wmo 2015 kan worden gemaakt bij ondersteuning wanneer men niet op eigen kracht zelfredzaam is, zoals in het geval van behoefte aan: (begeleiding en) dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten, in een beschermde woonomgeving te worden geplaatst i.v.m. een psychische stoornis, of opvang in het geval van huiselijk geweld.

Wat is de Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is in het leven geroepen voor mensen die continu intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Het kan daarbij gaan om ouderen die kampen met vergevorderde dementie of mensen die verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk beperkt zijn.

Voor zorg vanuit de Wlz is een indicatie benodigd. Aanvragen voor een Wlz-indicatie kunnen worden gedaan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). MOB kan mensen die zorg en/of toezicht nodig hebben vanuit de Wlz, helpen bij het indienen van een aanvraag. Het CIZ stelt op basis van een gesprek met u vast wat de aard van uw zorgbehoefte is, welke zorg u precies nodig heeft en om welke omvang het gaat. Nadat het CIZ het indicatiebesluit heeft genomen, stuurt het dit besluit door naar u en het Zorgkantoor Rotterdam. Vervolgens kunt u, indien u door MOB geholpen wilt worden, verwachten dat MOB u een zorgplan presenteert. Aan de hand van dit plan kunt u vervolgens de benodigde (intensieve) zorg en toezicht verwachten.

Binnen welk gebied levert MOB haar diensten binnen het kader van de Zvw, Wmo en Wlz?

MOB levert haar diensten binnen het kader van de Zvw, Wmo en Wlz in Rotterdam, Schiedam, Zwijndrecht, Dordrecht en omstreken. Bent u woonachtig in of nabij deze steden, dan kunt u zich bij MOB aanmelden.

Mocht u twijfelen of u – gezien uw woonplaats – geholpen kunt worden door MOB, dan kunt u eventueel bij MOB informeren via 010-476 08 18 en/of info@mob.nu.

Wat zijn de kosten van de hulp vanuit de Zvw, de Wmo en de Wlz?

De tarieven voor ondersteuning vanuit de Wmo, de zorg vanuit de Zvw en/of de zorg en het toezicht vanuit de Wlz worden door respectievelijk de gemeente, de zorgverzekeraars en het CIZ/het zorgkantoor bepaald.

De door MOB gedeclareerde kosten per cliënt zijn uiteindelijk afhankelijk van de individueel geleverde dienstverlening.

Ik ben gezond maar kan het huishouden niet meer zelf doen. Kom ik in aanmerking voor MOB Zorg?

Ook als u gezond bent en sommige taken niet meer zelf kan, is de MOB Zorg voor u een goede partner, die kan helpen bij het huishoudelijke werk.

Waarom gebruikt MOB een zorgdossier?

Het zorgdossier is een goed middel om afspraken vast te leggen en de voortgang van de hulpverlening te noteren.

Wat houden de zorg- en servicepakketten in?

Als u niet meer zelfstandig kunt wonen, heeft u zorg nodig. Die zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit verpleging en verzorging, of verpleging, verzorging en dagbesteding. Zo’n specifieke combinatie van zorg heet een zorgzwaartepakket (ZZP). Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan uw pakket bijvoorbeeld ook omvatten: woonfaciliteiten (indicatie voor verblijf met zorg), dagbesteding, behandeling.

Om te kunnen wonen aan de appartementen van MOB heeft u een ZZP-indicatie met verblijf nodig.

Ik heb een indicatie voor verblijf met zorg. Moet ik dan ook huur betalen voor een Woonzorg- en Service appartement ?

Om te kunnen wonen in de appartementen van MOB heeft u een ZZP-indicatie met verblijf nodig. Als u deze heeft, betaalt u huur en betaalt u het minimum aan eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Hoe hoog uw eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) regelt dit voor u. Daarnaast kunt u ook huurtoeslag krijgen.

Wie regelt gas, elektra, tv en telefoonaansluitingen in het Woonzorg- en Servicecentrum?

MOB regelt deze voorzieningen in goed overleg voor u. Hiervoor hoeft u niets te betalen. U betaalt alleen een eigen bijdrage aan het CAK. Alle kosten voor de woning en de zorg zijn hierin opgenomen.

Kom ik na een operatie in aanmerking voor huishoudelijke en/of lichamelijke verzorging?

Ook na een operatie kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke en/of lichamelijke verzorging. Hiervoor zijn landelijk richtlijnen vastgesteld die MOB moet volgen.