DISCLAIMER

Deze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen over MOB, haar producten en diensten en over aanverwante onderwerpen.

MOB neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks kan zij er niet voor instaan dat de geboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Dit zelfde geldt voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen en voor het foutloos functioneren van de website. MOB aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

Het is niet toegestaan deze site te framen. MOB behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site – mits voor eigen gebruik – mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.


Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.