Wij-zijn-dé-persoonsgerichte-zorgaanbieder met-oog-voor-diverse-culturen

Zorg voor ouderen (of ouderen zorg)


MOB werkt met de gemeentes Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht, verzekeringsmaatschappijen en verschillende landelijke organisaties samen voor de ouderenzorg. 

Wij komen in actie:

 • eenzaamheid signaleren en doorbreken;
 • goede zorg en ondersteuning thuis organiseren;
 • de kwaliteit van onze woonzorgcentra te verbeteren.

Wat kan ik doen als ik me eenzaam voel?

Iedereen kan zich periodes in zijn leven eenzaam voelen. Er zijn verschillende manieren om met eenzaamheid om te gaan. U kunt zelf al veel doen om eenzaamheid aan te pakken. Eventueel met hulp van familieleden, vrienden of buren. Of u maakt gebruik van activiteiten die wij verzorgen.

Zelf eenzaamheid aanpakken

Wilt u zelf iets doen tegen uw eenzaamheid? Dan is er een aantal dingen die u kunt doen:

 • Maak een lijstje van oude contacten die verwaterd zijn. Misschien kunt u iemand bellen of mailen.
 • Durf hulp te vragen. Mensen doen vaak graag iets voor een ander.
 • Dagbesteding? Of heb je daar een verwijzing voor nodig?
 • In veel gemeenten zijn er activiteiten voor mensen die eenzaam zijn. Op www.mob.nu/activiteiten vindt u een overzicht van activiteiten.
 • Heeft u een gesprek met uw huisarts, met een van onze wijkverpleegkundigen of iemand van de gemeente? Vertel hier dan over uw eenzaamheid en durf om hulp te vragen.

Op de website Eenzaam.nl vindt u meer informatie over hulp zoeken bij eenzaamheid >>

Wat moet ik doen als ik zorg nodig heb? 

Zorg hoeft u niet alleen te regelen. U kunt via uw gemeente, MOB of het zorgkantoor gratis hulp en ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en komt dus altijd op voor uw belangen.

Taken cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner is een luisterend oor en helpt en ondersteunt u zo goed mogelijk. Bijvoorbeeld door u te helpen:

 • vast te stellen welke zorg u nodig heeft;
 • de juiste zorg te regelen;
 • bij gesprekken met uw gemeente;
 • een indicatie aan te vragen voor de Wet landurige zorg (Wlz);
 • een zorgplan op te stellen met een zorgverlener.

Cliëntondersteuner vinden

Bij welke organisatie u binnen uw woonplaats cliëntondersteuning kunt regelen, kunt u navragen bij uw gemeente. Daarna kijkt u welke zorg u nodig heeft en wat een cliëntondersteuner voor u kan betekenen. U kiest zelf uw cliëntondersteuner.

Heeft u hulp nodig om een Wlz-indicatie aan te vragen? Dan kan het zorgkantoor u ook helpen een cliëntondersteuner te vinden.

Cliëntondersteuning (CIZ) (link opent in een nieuw tabblad)

Zorgkantoor vinden (Zorgkaart Nederland) (link opent in een nieuw tabblad)

Contactgegevens gemeente zoeken (Overheid.nl) (link opent in een nieuw tabblad)

Langdurige zorg thuis

U heeft mogelijk thuis 24 uur per dag zorg en toezicht nodig. Dan kunt u in aanmerking voor langdurige (intensieve) thuiszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen die langere tijd zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten of ouderen met dementie.

Langdurige zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg uit de Wlz heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit heet ook wel een Wlz-indicatie. U vraagt deze aan bij het CIZ of een medewerker van MOB kunt u hierbij helpen.

Voordat u een indicatie aanvraagt, kunt u contact met ons opnemen en onze collega helpt een Wlz-check te doen. Hiermee kunt u zien of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie.

Verschillende vormen Wlz-zorg

Het CIZ maakt een zorgprofiel. Hierin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Er zijn verschillende vormen van Wlz-zorg:

 • Volledig pakket thuis (VPT): zelfstandig wonen met volledige zorg van een zorginstelling.
 • Modulair pakket thuis (MPT): zelfstandig wonen en zelf kiezen van wie u welke zorg krijgt.
 • Persoonsgebonden budget (PGB): zelfstandig wonen en zelf zorg inkopen met een pgb.
 • Zorg in natura: het zorgkantoor regelt de zorg die u krijgt. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u die zorg krijgt.

Als u de indicatie aanvraagt bij het CIZ kunt u aangeven of u zorg in natura wilt of een pgb. Soms is ook een combinatie van zorg in natura en pgb mogelijk. Bespreek met uw casemanager of cliëntondersteuner welke vorm u wilt aanvragen.

Wij kunnen u helpen met Volledig pakket thuis (VPT). Start met een Wlz-check invullen (CIZ (link opent in een nieuw tabblad) >>

Deeltijdverblijf per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is het ook mogelijk om deeltijdverblijf aan te vragen met een Wlz-indicatie. U woont dan deels thuis en deels in een instelling. Op de website Informatielangdurigezorg.nl leest u meer over deeltijdverblijf.

Eigen bijdrage langdurige zorg

Voor langdurige zorg betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dit is, kunt u berekenen met de Rekenhulp op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voor de zorg in een instelling betaalt u een eigen bijdrage. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel dat is en stuurt de rekening voor de eigen bijdrage. Op de site van het CAK kunt u berekenen hoeveel de eigen bijdrage is.

Zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren

Maatregelen om verpleeghuiszorg te verbeteren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, zorgaanbieders, zorgkantoren, het Zorginstituut, NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ opgesteld. Hierin staan maatregelen om de zorg beter af te stemmen op de bewoner van het verpleeghuis. Dit heet persoonsgerichte zorg. Het gaat om deze maatregelen:

Meer tijd en aandacht voor de bewoner

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat:

 • er aandacht voor hen is;
 • het welzijn van de bewoner voorop staat;
 • de zorg in het verpleeghuis veilig is. Dat betekent dat het verpleeghuis voldoet aan de veiligheidseisen voor hulpmiddelen, brandveiligheid en voedsel- en drinkwaterveiligheid  Om dat te bereiken, werken zorgverleners met professionele standaarden en richtlijnen.

Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners

Voor persoonsgerichte zorg zijn gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners nodig. Dat wordt mogelijk:

 • Doordat wij investeren in zorgverleners;
 • administratieve lasten te verminderen;
 • zorgverleners meer invloed te geven op de organisatie waar zij werken.

Leren, verbeteren en innoveren

Wij worden geleidelijk beter door te leren, te verbeteren en te innoveren. Wij zijn verantwoordelijk voor verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het gaat daarbij om leren in de dagelijkse praktijk. Voortdurend werken aan verbeteren van kwaliteit is de norm in het kwaliteitskader. Naast de inzet van voldoende zorgverleners gaat het ook om de inzet van technologie. Technologie kan zorgverleners tijd besparen, zodat zij meer tijd en aandacht voor de bewoner krijgen.

Kwaliteit van zorg zichtbaar maken

Ouderen die een verpleeghuis moeten kiezen, hebben betrouwbare keuze-informatie en goed advies nodig over de instelling. Dat advies vragen zij meestal aan de huisarts, het wijkteam, familie of vrienden. Goede keuze-informatie helpt daarbij, zoals de ervaringen van bewoners  op de website Zorgkaartnederland.nl.

Het is de bedoeling dat deze informatie zoveel mogelijk per locatie beschikbaar komt. Bijvoorbeeld over het gebruik van psychofarmaca en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de instelling. Zo kunnen toekomstige bewoners van verpleeghuizen snel een indruk krijgen van de instelling die zij kiezen.

Toezicht op kwaliteit zorg

In Juli 2019 hebben alle locaties van MOB en Internos het  gouden keurmerk PREZO behaald. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn!

Dit keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit.

In tegenstelling tot de meeste andere keurmerken, neemt PREZO de ervaringen van de klant als vertrekpunt. Dat wil zeggen dat op basis van deze ervaringen wordt gekeken of de zorg- en dienstverlening goed is ingericht. Lees meer hierover >>

Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor goede zorg voor hun bewoners. Zij weten het beste wat nodig is om de kwaliteit die zij leveren merkbaar te verbeteren. Alle zorginstellingen stellen daarvoor een (meerjaren)kwaliteitsplan op. In dit plan staat wat zij gaan doen om de zorg op hun locaties te verbeteren. Ze beschrijven dit in de verbeterparagraaf. In het kwaliteitsplan staat ook wat er nodig is om de overige doelen te halen. Bijvoorbeeld meer en deskundig personeel.

CONTACT ROTTERDAM-RIJNMOND

010 47 60 818
info@mob.nu


CONTACT DORDRECHT-DRECHTSTEDEN

078 64 83 38
zorglijn@internosthuiszorg.nl


CONTACT AMSTERDAM-AMSTELLAND

029 77 44 033
zorgregie.amstelland@mob.nu

islamitische-collega-mob

Copyright MOB 2022. Alle rechten gereserveerd.